ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ

More: ສະພາປະຊາຊົນ , ໂພຊະນາການທີ່ເຫມາະສົມ , ການຖືພາ , ການເກີດລູກ , Psychology , ການຄຸມກໍາເນີດ , ຢາ , ການເອົາລູກອອກ