ເດັກນ້ອຍ

More: ຈິດຕະສາດແລະການພັດທະນາ , ສຸຂະພາບຂອງເດັກ , Thoracic , ການສະຫນອງພະລັງງານ , ໄວລຸ້ນ , ສະຖາບັນຂອງເດັກ , ການສຶກສາ , ຄົນອັບເດດ: ຂອງເດັກນ້ອຍ